Inform?ica Escola T?nica Superior d'Enginyeria
et trobes a [Suport-->Guia de recursos informatics]
Guia de Recursos Informáticos

 

Estimats companys

Els professors que assumim les tasques d'administració dels sistemes informàtics del Dept. en este document l'organització de les màquines i com han de ser utilitzades.

Esperem la vostra col·laboració i les vostres suggeriments per a millorar el funcionament del sistema informàtic del Dept., perquè cap de nosaltres veiem reduïda la nostra càrrega docent ni cobrem per exercir esta tasca d'administració.

A manera de resum, el més important és que heu de sol·licitar-nos comptes per a treballar en les màquines del Dept. El motiu pel qual no es creen de forma automàtica i el mode de sol·licitar-les es descriuen açí. A més, si necessiteu modificar el contingut de la informació addicional d'alguna assignatura seguiu aquestes instruccions, i si necessiteu modificar el contingut d'algun subdirectori de slabii.Uv.es:/iilabs (o de slabii.Uv.es:/it3labs), consulteu açí.

Rebeu una salutació ben cordial de l'equip d'administradors, que queda a la vostra disposició.

Ricardo Ferrís i Carlos Pérez.

Burjasot, a 5 de d'octubre del 2005.Índex del documentDescripció del sistema informàtic del Dept.

Actualment, el sistema informàtic del Dept. Consta de dos tipus de computadors: els dedicats a docència i els d'ús comuns pel PDI del Dept. A més d'estos computadors, els diferents grups d'investigació disposen de sistemes propis que són gestionats per ells mateixos i als que, per tant, no ens referirem en esta guia.


Ordinadors dedicats a docència

A este grup pertanyen slabii, slabdi i tots els ordinadors dels laboratoris. En estes màquines tenen compte tots els alumnes (veure esta pàgina per a obtindre més informació sobre estos comptes) i també hauran de tindre-la tots aquells professors que ho necesiten . No obstant això, a diferència del que ocorre amb els comptes dels alumnes (que es creguen de forma automàtica sense necessitat sol·licitar-la), els comptes dels professors hauran de ser sol·licitades explícitament açí. La raó per a no crear automàticament estos comptes és que molts professors no la utilitzen i els comptes no utilitzats poden ser aprofitades per intrusos sense que ningú detecte les seues activitats.

És important tindre en compte que el directori personal d'estos comptes serà exportats tant per a lectura com per a escriptura per NFS a tots els ordinadors a què s'exporten els comptes dels alumnes (actualment, tots els ordinadors amb Unix dels laboratoris del Dept. I a les aules informàtiques de la facultat de físiques). Per tant, no s'ha de confiar excessivament en la confidencialitat i integritat de les dades allí emmagatzemades. El dit compte està pensat per a poder fer proves preliminars de les pràctiques i per a poder accedir al directori /iilabs.


Ordinadors d'ús comú pel PDI del Dept.

Actualment, a este grup només pertany “informàtica”. Esta màquina està dedicada exclusivament a la publicació de pàgines Web i en ella pot tindre compte tot el PDI del Dept. Per a poder garantir una major integritat de les dades, els alumnes no tenen accés a esta màquina. (Els alumnes que desitgen publicar una pàgina web han d'utilitzar l'espai que els proporciona el Servici d'Informàtica de la UVEG).

Els comptes en esta màquina són independents del compte en els ordinadors per a la docència i és molt important que, si s'utilitzen els dos comptes,aambdós contrasenyes siguen diferents. El compte pot sol·licitar-se açí.

L'accés a esta màquina només pot realitzar-se utilitzant el protocol SSH. En este documeno es descriu com connectar-se i com transferir fitxers. El motiu pel qual no es permeten altres protocols (ex: telnet, ftp, NFS, SMB...) és perquè són inherentment insegurs i es desitja garantir una bona disponibilitat del servici de web, així com la integritat de les dades emmagatzemades en el servidor.

"Informàtica" disposa de dos discos durs configurats com a espill l'un de l'altre (les escriptures es realitzen simultàniament en ambdós discos). Açò garantix una elevada disponibilitat de les dades. No obstant això, i fins que s'avise en cas contrari, no es realitzen còpies de la informació allí emmagatzemada. .


Servicis de suport a la docència

Hi ha dos formes bàsiques d'oferir als alumnes material complementari sobre les assignatures: per mitjà del Web (directori informatica.uv.es:/iiguia) i depositant informació en el directori slabii.uv.es:/iilabs,que serà importat per totes les màquines de pràctiques. A més, el directori slabii.uv.es:/iilabsp proporciona un espai adequat per a la preparació de les pràctiques.

Amb la posada en marxa de la titulació d'Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions (Especialitat Telemàtica), s'han afegit els directoris it3guia, it3labs i it3labsp, que funcionen exactament igual que els seus corresponents per a II i que, per tant, no cal descriure independentment.

Tots els directoris descrits a continuació tenen la següent jerarquia de subdirectoris:

 • Un subdirectori 2000. Conté un subdirectori amb cada una de les assignatures del pla de 2000 (l'actual). Per exemple: /iiguia/2000/CASO.

 • Les assignatures del pla actual (2000) poden ser accedides sense usar l'any del pla. Per exemple: /iiguia/CASO fa referència actualment a /iiguia/2000/CASO.

El directori informatica.uv.es:/iiguia

El primer consistix a afegir material complementari per a les assignatures, de manera que els alumnes puguen accedir a ell utilitzant un navegador. Per a poder fer-ho, és necessari connectar-se a “informàtica” i anar al directori /iiguia/, on és l'abreviatura de l'assignatura en qüestió. (Per a poder modificar el contingut del directori d'una assignatura, és necessari pertànyer al grup de l'assignatura).

Els noms del grup i del directori de cada assignatura són la seua abreviatura. (Consultar els llistats de II 2000 y d'ITTT 2002).


El directori slabii.uv.es:/iilabs

El segon mètode consistix a afegir material al directori /iilabs/ de slabii, on, com en el cas anterior, és l'abreviatura de l'assignatura en qüestió. Este directori s'exporta en mode de només lectura a tots els ordinadors de pràctiques i a les aules informàtiques de la facultat, per la qual cosa resulta especialment adequat per a deixar-los als alumnes el material de suport de les pràctiques. (Per a augmentar la integritat d'estes dades, l'únic ordinador que pot importar este directori per a escriptura és slabii). Com en el cas anterior, per a poder modificar el contingut del directori d'una assignatura, és necessari pertànyer al grup corresponent. Igualment, l'explicació sobre noms de grups i directoris també servix per a este directori.

IMPORTANT:

Els alumnes de 1r NO disposen de compte en els ordinadors UNIX, ja que no utilitzen eixe compte per a les pràctiques (i tindre comptes habilitats que no s'usen és un problema per a la seguretat del sistema). Per tant, este mètode de deixar informació als alumnes només s'ha d'utilitzar per a assignatures de 2n i cursos posteriors.


El directori slabii.uv.es:/iilabsp

En este subdirectori existix de nou un subdirectori per cada assignatura. La diferència bàsica amb /iilabs és que estos subdirectoris tindran restringit l'accés perquè els alumnes no puguen accedir al seu contingut. A més, /iilabsp només estarà disponible en slabii, per a augmentar les garanties d'integritat i confidencialitat, ja que la finalitat d'estos subdirectoris és proporcionar als professors d'una assignatura un espai perquè puguen preparar les seues pràctiques en una zona compartida entre ells, a la que els alumnes no puguen accedir.


Accés als directoris d'assignatures

Este apartat s'aplica per igual als subdirectoris informatica.uv.es:/iiguia i de slabii.uv.es:/iilabs.

Els noms del grup i del directori de cada assignatura són la seua abreviatura. (Consultar els llistats de II 2000 i d'ITTT 2002).

Tant slabii com fava compten amb un grup d'usuaris per assignatura. Per a poder afegir o modificar el contingut del directori d'una assignatura és necessari seguir els passos se

 1. Ser inclòs en el grup corresponent. Per a això enviar correu açi indicant quin professor ha de ser inclòs en quins grups. (Mentres no es detecten problemes de seguretat i les peticions siguen raonables, és a dir, no es reba un e-mail demanant que Carlos Pérez -SSOO- puga modificar els fitxers d'Enginyeria del Programari, per exemple, es confiarà en el correu electrònic).

 2. Conectar-se a la máquina adecuada (a "informatica" para /iiguia i a slabii per a /iilabs).

 3. Cambiar-se al grup de l'assignatura corresponent ('newgrp <assignatura>').

 4. Canviar la màscara per a permetre per defecte la lectura i l'escriptura a tots els membres del grup de l'assignatura, i la lectura a la resta del món -alumnes- ('umask 0004').

 5. Anar al directori corresponent (/iiguia/<asignatura> o /iilabs/<asignatura>).

 6. Realitzar les modificacions.

 7. Asegurar-se que:

  1. Els altres elements del grup poden llegir i modificar tots els fitxers i directoris que s'hagen creat. Encara que la màscara suggerida ho permeta per defecte, és molt important comprovar-ho cada vegada, ja que qualsevulla desorientació faria que els altres professors de l'assignatura no pogueren treballar en el directori.

  2. Els alumnes poden accedir a la nova informació. Per a això és necessari assegurar-se que tot el món pot llegir els fitxers i que pot llegir i executar els directoris.

Servicis addicionals

El servici de correu electrònicno serà proporcionat per les màquines del Dept, ja que el Servici d'Informàtica de la Universitat de València (SIUV) el proporciona. Qualsevol PDI de la Universitat pot sol·licitar-ho açi. Que siga la Universitat qui proporcione estos servicis té varis avantatges importants (a més de facilitar l'administració del sistema informàtic del Dept.). Algunes d'elles són:

 • S'obté una adreça de correu del tipus carlos.perez@uv.es, ue és molt poc probable que canvie. A més, és summament senzill redireccionar el correu a la direcció que un preferisca (per exemple, una màquina d'investigació).

 • Per als altres és summament senzill esbrinar l'adreça de correu electrònic d'un company simplement a partir del seu nom.

 • Les màquines del SIUV estan administrades per personal especialment dedicat a les mantindre en funcionament (no com les del Dept., que estan gestionades per professors la tasca principal de les quals no és l'administració).

 • La direcció de la pàgina Web personal que obtenen automàticament els usuaris de correu registrats és igualment molt poc probable que canvie, i seguix el patró www.uv.es/~cperez (on cperez és el nom d'usuari de correu en correo.uv.es). Encara que el professor que ho desitge pot utilitzar "informàtica" per a emmagatzemar la seua pàgina web, es recomana que s'utilitze com a direcció inicial la de la universitat i que des d'allí es faça referència a la informació de "informàtica".